Zpracování osobních údajů

Podmínky užívání webových stránek sasteroma.com a zásady ochrany osobních údajů

Platné k 7. 4. 2022 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

I. Obecné náležitosti

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek sasteroma.com třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“). Před užitím webových stránek sasteroma.com je nutné se seznámit s těmito Podmínkami. Používáním stránek sasteroma.com (včetně jejich obsahu) a/nebo produktů a/nebo služeb souhlasíte s následujícími Podmínkami. Webové stránky sasteroma.com jsou bezplatně veřejně přístupné.

II. Duševní vlastnictví

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek sasteroma.com je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, se sídlem Pekařská 664/53, 602 00 Brno (dále jen „FNUSA“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna k jejich šíření.

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti webových stránek sasteroma.com, nebo součásti dodávané společně se stránkami sasteroma.com, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví FNUSA, která webové stránky sasteroma.com provozuje. Uživatelé jsou oprávněni používat chráněný obsah a materiály pouze pro svoji osobní potřebu v souvislosti s projektem Saste Roma. Jakékoli další šíření a komerční využití obsahu webových stránek pro jiný než výše uvedený účel je bez předchozího písemného souhlasu FNUSA zakázáno. Poruší-li uživatel webové stránky sasteroma.com tento zákaz a FNUSA tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se uživatel dozví, že ze strany třetích osob dochází k výše popsanému porušení těchto Podmínek, je povinen o této skutečnosti FNUSA neprodleně informovat.

III. Jaké informace projekt Saste Roma shromažďuje a jak s nimi nakládá?

Při návštěvě webových stránek sasteroma.com mohou uživatelé vyplnit kontaktní formulář. Tímto poskytují uživatelé projektu Saste Roma informace sloužící k jejich identifikaci (například jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo). Data zadaná v kontaktním formuláři, která uživatelé následně odešlou, nebudou zveřejněna, ani poskytnuta žádné třetí straně.

Webové stránky sasteroma.com zpracovávají soubory cookies, a to jak na základě nezbytnosti takového zpracování pro funkčnost stránek a tedy na základě oprávněných zájmů jejich provozovatele, tak na základě souhlasu uživatele, který jej může udělit při své první návštěvě webových stránek a může jej kdykoliv odvolat.

Cookies jsou malé textové soubory obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje prohlížeč konkrétního uživatele. Každý uživatel může svůj prohlížeč nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce stránek sasteroma.com nicméně nemusejí plně fungovat, pokud je funkce „přijímat cookies“ vypnuta.

IV. Doba zpracování a právo odvolání souhlasu

Užíváním webových stránek sasteroma.com uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů.

Data budou uchována a zpracovávána po dobu jejich využitelnosti, [OPV1] nejdéle však po dobu 10 let. Poté budou data zlikvidována, nebo bude obnovena žádost o souhlas s využitím těchto dat v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

Dle GDPR máte právo kdykoliv svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním oznámení na e-mail: saste.roma@fnusa.cz. Z odvolání souhlasu pro Vás neplynou žádné postihy, odvolání také nemá vliv na kvalitu a dostupnost zdravotních služeb ve FNUSA.

V. Závazek k zabezpečení

V rámci projektu Saste Roma byla zavedena přiměřená technická a organizační opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů.

Dle GDPR máte následující práva, a byl jsem řádně poučen/a o tom, že:

 1. a)  poskytnu-li správci své osobní údaje, činím tak zcela dobrovolně, a jsem si vědom/a toho, že shora uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů je nezbytný k naplnění sledovaného účelu (realizace projektu Saste Roma),
 2. b)    souhlas se zpracováním svých osobních údajů mohu kdykoli zcela nebo zčásti odvolat, a to s účinky pouze do budoucna; přičemž odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a po odvolání souhlasu nebo po uplynutí doby, na kterou byl souhlas poskytnut, je správce povinen mé osobní údaje vymazat (a listinné dokumenty řádně skartovat),
 3. c)   mám právo na vydání potvrzení ze strany správce o tom, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány; toto právo mohu uplatnit i poté, co uplyne doba, na kterou jsem poskytla svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů,
 4. d)  mám právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. na mou žádost je mi správce bez zbytečného odkladu povinen transparentním a srozumitelným způsobem poskytnout informace o zpracování mých osobních údajů,
 5. e)  pokud bych zjistil/a, nebo se domníval/a, že mé osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, mám právo požadovat po správci vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu,
 6. f)   pokud by vyšlo najevo, že mé osobní údaje jsou zpracovávány nepřesně či neúplně, mám právo na jejich opravu, případně na doplnění těch osobních údajů, které jsou neúplné (a v této souvislosti mám právo žádat, aby správce do doby, než přesnost osobních údajů ověří, zpracování mých osobních údajů omezil),
 7. g)  pokud by vyšlo najevo, že se mé osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, mám právo vznést proti takovému zpracování námitku a správce je povinen takového zpracovávání zanechat a mé osobní údaje vymazat,
 8. h)    námitku mohu vznést také proti zpracování ve veřejném zájmu, pokud by jím byla FNUSA pověřena, a proti zpracování, které FNUSA provádí ve svém oprávněném zájmu včetně případného profilování založeného na těchto zákonných titulech zpracování,
 9. i)    mám právo na to, aby správce mé osobní údaje vymazal, pokud vyjde najevo, že již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud odvolám souhlas, pokud proti jejich zpracování vznesu námitku [viz shora písm. h)], nebo pokud by vyšlo najevo, že byly zpracovány protiprávně,
 10. j)  v případě zjištěného protiprávního zpracování jsem oprávněn/a namísto výmazu mých osobních údajů žádat jen omezení jejich použití,
 11. k)  mám právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým úřadem v oblasti ochrany osobních údajů (je vhodné obrátit se předtím na pověřence pro ochranu osobních údajů – kontakt viz níže).

VI. Kontakt

Správcem osobních údajů je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), Pekařská 664/53, 602 00 Brno.

Kontakt na pověřence: dpo@fnusa.cz; tel.: +420 543 184 070 nebo +420 731 416 981.

VII. Blokování přístupu k webovým stránkám

Provozovatel je oprávněn blokovat přístup k webovým stránkám, popřípadě k vybraným službám uživatelům, kteří:

 •         porušili/porušují tyto Podmínky nebo platné právní předpisy ČR,
 •         poškozují webové stránky nebo zasahují do práv a oprávněných zájmů provozovatele, ostatních uživatelů, popřípadě třetích osob
 •         jakýmkoliv způsobem zasahují do obsahu či technické podstaty webových stránek bez předchozího souhlasu provozovatele.

Poskytování služeb uživateli bude ukončeno také v případě, že bude ze strany FNUSA vyhodnoceno, že se uživatel dopouští nepřípustného chování, a může být provedeno i bez udání důvodu.

VIII. Omezení odpovědnosti za škodu

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené uživateli nebo třetí straně, ke kterým došlo v přímé či nepřímé souvislosti s použitím webových stránek, nabízených služeb a/nebo produktů, a to včetně materiálů, které si mohou uživatelé stáhnout skrze odkazy na webových stránkách. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím těchto webových stránek.  Provozovatel není zodpovědný za škody, které vznikly uživateli nebo třetí straně v důsledku nemožnosti používat služby a/nebo produkty a/nebo webové stránky, a to ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností.

FNUSA jako provozovatel webových stránek neposkytuje jakékoli záruky, že se na webových stránkách nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejich výpadkům. Přes veškeré úsilí provozovatel nemůže vyloučit výskyt počítačových virů a nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, která může být způsobena virovou nákazou nebo kybernetickým útokem, jemuž nemohl i při zavedení dostupných technických opatření odpovídajících jeho možnostem účinně zabránit (vis maior). FNUSA rovněž nenese žádnou odpovědnost za neautorizované změny stránek, technická selhání, chyby či jakékoliv jiné vady, které mohou při provozu stránek nastat.

IX. Závěrečná ustanovení

Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění měnit či doplňovat tyto Podmínky podle svého uvážení. Všem uživatelům je proto doporučováno, aby pravidelně sledovali případné aktualizace těchto Podmínek.

Podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 30.9.2022.

X. Zpětná vazba

V případě, že se vyskytnou jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo webových stránek projektu Saste Roma, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese saste.roma@fnusa.cz.